Prosjektledelse

Våre prosjektledere har lang erfaring med design og implementasjon av IT-løsninger. De kan kunsten å tenke helhetlig, optimalisere samspillet mellom mennesker, prosesser, teknologier og samtidig holde styr på detaljene. Et prosjekt iverksettes oftest som følge av et behov for endring eller fornyelse. Hoved andelen av det ønskede resultatet av prosjektet – altså gevinstrealiseringen – oppnås imidlertid ikke i løpet av gjennomføringen av prosjektet. Vi støtter gjerne kunden i det videre arbeidet med å ta ut gevinstene.

Vårt mål er alltid å levere over forventning. Vår ambisjon er å ha den kompetansen, kapasiteten og de verktøyene som er nødvendig for å imøtekomme de forventninger som skapes, og som vi stiller til oss selv. Vi er kjent for vår evne til å gjennomføre prosjekter med avtalte ressurser til rett tid og kvalitet.
Vi har definert en intern prosjektmetodikk for å sikre kvaliteten i prosjektgjennomføringer, og for å sikre forutsigbarhet i arbeidsmetodikk internt og ikke minst i et samarbeid med kunden.
Metodikken er basert på Prince2 og Direktoratet for Forvaltning og IKT sin portal http://www.prosjektveiviseren.no, som er en nedskalert versjon av Prince2, utviklet spesielt for det offentlige.

Våre prosjektmaler, timeregistreringssystem, økonomisystem og system for endrings- og avvikshåndteringer er alle tilpasset prosjektmetodikken som har 4 hovedfaser, med milepæler som skal nås underveis. Den 5. gevinstrealiseringsfasen skjer som oftest i linjen etter prosjektavslutningen og er således ikke en del av prosjektet.

 

Figuren under viser en skjematisk oversikt over fasene, milepæler og noen av de viktigste aktivitetene i hver fase.

Hvor stor del av metodeverket som benyttes i det enkelte prosjekt avhenger av prosjektets størrelse, kompleksitet, tverrfaglighet, modenhet og risiko, samt om kunden har egne metodeverk som ønskes i sin organisasjon. Gode prosjekter formes i starten, og vi mener det er viktig å skape avstemte og formaliserte rammer i initialiserings- og planleggingsfasen for hva som skal leveres, til hvilken kvalitet, tid og pris. Vi har også lang erfaring med å bruke de forskjellige standardavtalene som er utviklet til forskjellige leveranser.

Det kan være en eller flere gjennomføringsfaser i et prosjekt, avhengig av type, størrelse, usikkerhet osv. Gjennomføringsfasen(e) må styres ved at oppgaver delegeres og følges opp, risiko og endringer håndteres og rapporter om fremdrift utarbeides. Kommunikasjonen og samarbeidet mellom kunden og leverandør er viktig for måloppnåelsen.

Et prosjekt er ikke ferdig før det er avsluttet på en strukturert og formell måte og produktene skal overleveres til linjen. Sammen med kunden gjør TC alltid en evaluering av selve prosjektgjennomføringen og leveransen og prøver å ta lærdom hva som gikk bra og ikke fungerte.

Vi har også fokus på at kunden skal få realisert gevinster ved innføring av nye IT-løsninger.
Gevinstrealisering krever systematisk oppfølging gjennom hele prosjektets livsløp, i form av gode analyser i forkant og konkrete planer for oppfølgingen av gevinster underveis i og i etterkant av prosjektet. Det er linjeorganisasjonen hos kunden som har ansvaret for å hente ut gevinstene etter prosjektavslutningen.

I et prosjekt vil prosjektleder:

• Koordinere og utarbeide prosjektplaner
• Styre iht. plan og sikre fremdrift
• Organisere og lede ressurser iht. roller, ansvar og felles mål
• Utøve aktiv risiko- og mulighetsstyring
• Håndtere endringer og avvik
• Sikre effektiv kommunikasjon og samhandling
• Koordinere og rapportere til eierstyringen
• Styre økonomien iht. kontrakt og business case
• Utveksle erfaringer og bidra i optimalisering av metodeverk for beste praksis
• Bistand til gevinstrealisering etter prosjektets avslutning

Vi leverer oppdrag for rådgivning og ledelse av:

• Implementeringsprosjekt
• Konsolideringsprosjekt
• System/OU-utviklingsprosjekt
• Prosessforbedringsprosjekt
• Forprosjekt som grunnlag for beslutninger
• Anskaffelsesprosesser